ਦਾ ਥ੍ਰੀ ਮਸਕੀਟੀਅਰਸ (ਫਰਾਂਸੀਸੀ: ਲੇਸ ਟ੍ਰੋਸ ਮੌਸਕਿਟੇਅਰਸ ਲੇ ਟਵਾ ਮਾਸਕਟੇਟ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੋ 1844 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਖਕ ਐਲੇਗਜੈਂਡਰ ਦਮਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ: Les Trois Mousquetaires