ਦਾ ਥ੍ਰੀ ਮਸਕੀਟੀਅਰਸ

ਦਾ ਥ੍ਰੀ ਮਸਕੀਟੀਅਰਸ (ਫਰਾਂਸੀਸੀ: ਲੇਸ ਟ੍ਰੋਸ ਮੌਸਕਿਟੇਅਰਸ ਲੇ ਟਵਾ ਮਾਸਕਟੇਟ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੋ 1844 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਖਕ ਐਲੇਗਜੈਂਡਰ ਦਮਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ: Les Trois Mousquetaires