ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।

ਐਜ਼ਟੈਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ, ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ