ਦ ਪਾਵਰਪੱਫ਼ ਗਰਲਜ਼ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਪਾਵਰਪੱਫ਼ ਕੁੜੀਆਂਸੋਧੋ

 • ਬਲੌਸਮ
 • ਬਬਲਜ਼
 • ਬਟਰਕਪ

ਟਾਊਂਸਵਿਲ ਦੇ ਵਾਸੀਸੋਧੋ

 • ਪ੍ਰੋਃ ਯੂਟੋਨੀਅਮ
 • ਮੇਅਰ
 • ਮਿਸ ਸਾਰਾ ਬੈਲਮ
 • ਮਿਸ ਕੀਨ
 • ਵਕਤਾ
 • ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ
 • ਮਿੱਕ ਮਾਈਕਲਸਨ

ਟਾਊਂਸਵਿਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਸੋਧੋ

 • ਮੋਜੋ ਜੋਜੋ
 • ਫਜ਼ੀ ਲੰਪਕਿੰਸ
 • ਹਿੱਮ
 • ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮੋਰਬੱਕਜ਼
 • ਗੈਂਗਗ੍ਰੀਨ ਗੈਂਗ
  • ਏਸ ਕੌਪੂਲਰ
  • ਸਨੇਕ ਇੰਗਲਬੈਰੀ
  • ਲਿਲ ਅਰਟੂਰੋ
  • ਗਰੂਬਰ
  • ਬਿੱਗ ਬਿਲੀ
 • ਅਮੀਬਾ ਮੁੰਡੇ (ਦ ਅਮੀਬਾ ਬੌਏਜ਼)
  • ਬੌਸਮੈਨ
  • ਜੂਨੀਅਰ
  • ਸਲਿੱਮ
 • ਸੇਡੂਸਾ
 • ਰਾਓਡੀਰੱਫ਼ ਮੁੰਡੇ (ਦ ਰਾਓਡੀਰੱਫ਼ ਬੌਏਜ਼)
  • ਬ੍ਰਿਕ
  • ਬੂਮਰ
  • ਬੱਚ