ਨਮੋਕਾਰ ਮੰਤਰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਿਹੰਤਾਂ, ਸਿੱਧਾਂ, ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਣਮੋਕਾਰ ਮੰਤਰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਸਬਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਵਕਾਰ ਮੰਤਰ,ਨਮਸਕਾਰ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪਰਮੇਸ਼ਠਿ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਿਹੰਤੋਂ,ਸਿੱਧਾਂ,ਆਚਾਰਿਆੋਂ,ਉਪਾਧਿਆਯੋਂ ਅਤੇਸਾਧੁਵਾਂਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਣਮੋਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਅਦਭੁੱਤ ਮੰਤਰ ਹੈ।ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਮ ਪਵਿਤਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ,ਪਰ ਸੰਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਮਾਨ ਖਾਲਸ ਆਤਮਸਵਰੂਪ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ,ਸਿਮਰਨ,ਚਿੰਤਨ,ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸਲਈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਇਸਵਰੂਪੀ ਮੰਤਰ ਹੈ।ਲੌਕਿਕ ਮੰਤਰ ਆਦਿ ਸਿਰਫ ਲੌਕਿਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਂਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਅਦਭੁੱਤ ਮੰਤਰ ਲੌਕਿਕ ਅਤੇ ਅਦਭੁੱਤ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸਲਈ ਣਮੋਕਾਰ ਮੰਤਰ ਸਰਵਕਾਰਿਆ ਸਿੱਧਿਕਾਰਕ ਅਦਭੁੱਤ ਮੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਡਿਆਈਸੋਧੋ

ਇਸ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਪਰਮੇਸ਼ਠੀ ਹਨ। ਇਸ ਪਵਿਤਰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪੰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਗਲ ਹੈ।

ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ ੩੫ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ ੩੩ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ੬੮ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕੁਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿੱਧ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਣਮੋਕਾਰ - ਸਿਮਰਨ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਗਰੀਬੀ, ਡਰ, ਵਿਪੱਤੀਯਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਨੁਭਵ ਸਿੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਸੌਖ ਵਲੋਂ ਬੰਨ ਜਾਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਨਾਮਸੋਧੋ

1.:ਇਹ ਮੰਤਰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅਰਥਾਤ ਜੜ ਹੈ।

2. ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ:ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਹੈ।

3. ਪੰਚਨਮਸਕਾਰ ਮੰਤਰ:ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਠੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਅਨਾਧਿਨਿਧਨ ਮੰਤਰ:ਇਹ ਅਨਾਦਿਕਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਪਰਮੇਸ਼ਠੀ ਅਨਾਦਿਕਾਲ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

5. ਮ੍ਰਤਿਉਂਜਈ ਮੰਤਰ:ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਰੱਧਾਨ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਫਤਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6. ਇਸਨੂੰ ਪੰਚਪਰਮੇਸ਼ਠੀ ਮੰਤਰ,ਸਰਵਸਿੱਧਿਦਾਇਕ ਮੰਤਰ ਆਦਿ ਨਾਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।