ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ:- ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਪੁਹਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਿੱਤਰ