ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਦਸ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੌਥੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਜੋ ਵਸਾਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਚੌਦੇਂ ਤਿੱਥ ਨੂੰ ਅਵਤਰਤ ਹੋਏ।

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ