ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ
ਨਾਂਸੀ

ਫ੍ਰਾਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਗਰ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ