ਨਾਰਵੇਜੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦ-ਯੂਰਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

Norwegian
Default
  • ਨਾਰਵੇਜੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਡ
ਆਈ.ਐਸ.ਓ 639-1no – Norwegian
nbBokmål
nnNynorsk
ਆਈ.ਐਸ.ਓ 639-2nor – Norwegian
nobBokmål
nnoNynorsk
ਆਈ.ਐਸ.ਓ 639-3nor