ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਆਓ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਵਾਈਏ (1957)