ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਰੁਤਬੇ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬੋਲੇ।