ਨੌਰਮਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ

ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਗੁੰਝਲਖੋਲ੍ਹ ਸਫ਼ਾ

ਨੌਰਮਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ or ਨੌਰਮਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਆਂਕੜਾ-ਵਿਗਿਆਨਸੋਧੋ

ਵਿਗਿਆਨਸੋਧੋ

ਟੈਕਨੌਲੌਜੀਸੋਧੋ

ਫੁਟਕਲਸੋਧੋ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਸੋਧੋ