ਪਕਤੀਆ (ਫਾਰਸੀ: پکتيا) ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ।

ਮਾਨਚਿੱਤਰ