ਟੋਈਲਟ ਜਾਂ ਸ਼ੌਚਾਲਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਲ ਅਤੇ ਮੂਤਰ ਦੇ ਸਮੁਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਈਲਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਕਕਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤੀ ਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ ਇਹ ਉਸ ਜੁਗਤੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਸ਼ ਟੋਈਲਟ