ਪਿਆਸਾ ਕਾਂ, ਜਾਂ ਕਾਂ ਅਤੇ ਘੜਾ ਈਸਪ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪੈਰੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹ 390 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ।

ਕਾਂ ਅਤੇ ਘੜਾ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ: ਮੀਲੋ ਵਿੰਟਰ,1919

ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਸੋਧੋ

ਇਹ ਜਨੌਰ ਕਹਾਣੀ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂ ਆਪਣੀ ਚੁੰਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਕੰਕੜ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਲਗਾ। ਅਖੀਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉੱਠਕੇ ਘੜੇ ਦੇ ਗਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸੌਖ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਕਾਢਕਾਰੀ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।