ਗੈਸਟਰਿਕ ਅਲਸਰ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਸਤਰ ਉੱਤੇ ਜਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਿਡ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਹਦਾ ਜਾਂ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਲਸਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਡਿਊਡੀਨਮ (ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ) ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਭਾਗ ਢਿੱਡ ਹੈ (ਮੇਹਦਾ ਅਲਸਰ)। ਪੈਪਟਿਕ ਅਲਸਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਅਨਾਪੇਖਸ਼ਿਤ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਵਜ* ਜੀਵਾਣੁ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੇਲਿਕੋਬੈਕ‍ਟਰ ਪਾਇਲੋਰੀ ਕਈ ਅਲਸਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
 • ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਰਸ ਪਾਚਣ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਜਲਾਕੇ ਅਲਸਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਚਣ ਰਸਤੇ ਦਾ ਅਸਤਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
 • ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਅਲਸਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਅਲਸਰ ਕੁੱਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਪਟਿਕ ਅਲਸਰ
ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤ
ਡੀਪ ਪੈਪਟਿਕ ਅਲਸਰ
ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ. (ICD)-10K25-K27
ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ. (ICD)-9531-534
ਰੋਗ ਡੇਟਾਬੇਸ (DiseasesDB)9819
ਈ-ਮੈਡੀਸਨ (eMedicine)med/1776 ped/2341
MeSHD010437
ਗੈਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗੈਸਟਰਿਕ ਅਲਸਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ

ਸੰਭਾਵੀ ਲੱਛਣ ਸੋਧੋ

 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 1 ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਬਿਗੜ (ਡਿਊਡੇਨਲ ਅਲਸਰ) ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (ਢਿੱਡ ਦਾ ਅਲਸਰ)
 • ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਾਪਨ, ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਲਨ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ
 • ਵਮਨਨ ਦਾ ਘਟਨਾ

ਪਰਬੰਧਨ ਸੋਧੋ

 • ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ
 • ਪ੍ਰਦਾਹਨਾਸ਼ੀ ਦਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ
 • ਕੈਫੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਚੋ
 • ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਵਲੋਂ ਬਚੀਏ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ।

ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੱਛਣ ਸੋਧੋ

 • ਰਕਤ ਉਲਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋਣ।
 • ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜੋਰੀ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ।
 • ਮਲ ਵਿੱਚ ਰਕਤ ਹੋਵੇ (ਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ਾ ਜਾਂ ਰਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।)
 • ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਰਦ ਦੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਰਦ ਪਿੱਠ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ।
 • ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ ਸੋਧੋ