ਪੇ (ਸਿਰਿਲਿਕ)

ਸਿਰਿਲਿਕ ਅੱਖਰ

ਪੇ (ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ П ਛੋਟਾ п) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।