ਪੇ (ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ П ਛੋਟਾ п) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।