ਪੈਂਡੂਲਮ ਇੱਕ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲਟਕਾਇਆ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤੰਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਝੂਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। [1]

ਸਰਲ ਗੁਰੂਤਵੀ ਪੈਂਡੂਲਮ ਸਿਫ਼ਰ ਹਵਾ-ਰਗੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਮੰਨ ਕੇ
Animation of a pendulum showing the velocity and acceleration vectors

ਪੀਂਘ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
  1. "Pendulum". Miriam Webster's Collegiate Encyclopedia. Miriam Webster. 2000. pp. 1241. ISBN 0-87779-017-5.