ਪੋਕੀਮੌਨ ਦੇ ਪਾਤਰ

ਪੋਕਿਮੋਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਮੁੱਖ ਪਾਤਰਸੋਧੋ

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧੀਸੋਧੋ

 • ਗੈਰੀ ਓਕ
 • ਰਿਚੀ
 • ਹੈਰੀਸਨ
 • ਡ੍ਰਿਊ
 • ਹਾਰਲੇ
 • ਮੌਰੀਸਨ
 • ਪੌਲ
 • ਬੈਰੀ
 • ਨੈਂਡੋ
 • ਜ਼ੌਏ
 • ਕੈਨੀ
 • ਅਰਸੂਲਾ
 • ਟ੍ਰਿਪ
 • ਬਿਐਂਕਾ
 • ਐਨ
 • ਬਰਗੰਡੀ
 • ਜੌਰਜੀਆ
 • ਸਟੀਫ਼ਨ
 • ਕੈਮਰੋਨ
 • ਵਰਜਿਲ
 • ਮੀਏਟੀ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸੋਧੋ

 • ਪ੍ਰੋਃ ਓਕ
 • ਪ੍ਰੋਃ ਇਵੀ
 • ਪ੍ਰੋਃ ਐਲਮ
 • ਪ੍ਰੋਃ ਬਰਚ
 • ਪ੍ਰੋਃ ਰੋਵਨ
 • ਪ੍ਰੋਃ ਉਰੀਆ ਜੁਨੀਪਰ
 • ਪ੍ਰੋਃ ਐਗਸਟਾਈਨ ਸਾਈਕਮੋਰ

ਵਿਰੋਧੀਸੋਧੋ

ਟੀਮ ਰੌਕਿਟਸੋਧੋ

 • ਜੱਸੀ, ਜੇਮਸ ਤੇ ਮਿਆਉਥ
 • ਬੱਚ ਤੇ ਕੈਸਿਡੀ
 • ਪਾਏਰਸ

ਟੀਮ ਮੈਗਮਾਸੋਧੋ

 • ਮੈਕਸੀ

ਟੀਮ ਐਕੁਆਸੋਧੋ

 • ਅਰਕੀ

ਟੀਮ ਗੇਲੈਕਟਿਕਸੋਧੋ

 • ਸਾਇਰਸ

ਟੀਮ ਪਲਾਜ਼ਮਾਸੋਧੋ

 • ਗੈਟਸਿਸ
 • ਅਲਡਿਥ

ਟੀਮ ਫਲੇਰਸੋਧੋ

 • ਲਾਇਸੈਂਡਰੇ

ਵਿਗਿਆਨੀਸੋਧੋ

 • ਅਲਿਆਨਾ

ਹੋਰ ਕਿਰਦਾਰਸੋਧੋ

 • ਡੇਲੀਆ ਕੈਚਮ
 • ਨਰਸ ਜੌਏ
 • ਆਫ਼ਿਸਰ ਜੈਨੀ
 • ਰੌਲ ਕੌਨਟੈਸਟਾ
 • ਮਿਃ ਸੂਕੀਜ਼ੋ
 • ਲਾਇਰਾ
 • ਖੋਰੀ
 • ਡੌਨ ਜੌਰਜ
 • ਲੂਕ
 • ਸਿੰਥੀਆ
 • ਅਲਾਇਨ