ਪਾਜ਼ੀਟ੍ਰੋਨ

(ਪੌਜ਼ੀਟ੍ਰੌਨ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਪਾਜ਼ੀਟ੍ਰੋਨ ਧਨ ਚਾਰਜ ਵਾਲ਼ਾ ਇਲੈੱਕਟਰਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟਾਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਉਪਰੰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ