ਪਾਜ਼ੀਟ੍ਰੋਨ ਧਨ ਚਾਰਜ ਵਾਲ਼ਾ ਇਲੈੱਕਟਰਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟਾਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਉਪਰੰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ