ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ (ਚਿੰਨ੍ਹ: ly) ਲੰਬਾਈ ਮਿਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸਾਲ ਲੱਗ-ਭੱਗ 10 ਅਰਬ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।[1] ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸਾਲ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੰਡਲ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਮਹਿਨਾ।

Numerical valueਸੋਧੋ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸਾਲ:

 • 9,460,730,472,580.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਲੱਗ-ਭੱਗ 5,878,630,000,000 ਮੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਅੰਕੜੇ ਜੂਲੀਅਨ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 365.25 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।[2] ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗਤੀ, ਜੋ 299,792,458 ਮੀਲ ਇੱਕ ਸੇਕੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1984 ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।[3]

List of orders of magnitude for length
Factor (ly) Value Item
10−9 40.4×10-9 ly Reflected sunlight from the Moon's surface takes 1.2-1.3 seconds to travel the distance to the Earth's surface. (The surface of the moon is roughly 376300 kilometers from the surface of the Earth, on average. 376300 km ÷ 300000 km/s (roughly the speed of light) ≈ 1.25 seconds)
10−6 15.8×10-6 ly One astronomical unit (the distance from the Sun to the Earth). It takes approximately 499 seconds (8.32 minutes) for light to travel this distance.[4]
10−3 3.2×10-3 ly The most distant space probe, Voyager 1, was about 14 light-hours away from Earth 9 ਮਾਰਚ 2007 (2007 -03-09) ਤੱਕ. It took that space probe 30 years to cover that distance.[5]
100 1.6×100 ly The Oort cloud is approximately two light-years in diameter. Its inner boundary is speculated to be at 50,000 AU, with its outer edge at 100,000 AU
2.0×100 ly Maximum extent of the Sun's gravitational pull (hill sphere/roche sphere, 125,000 AU). Beyond this is true interstellar space
4.22×100 ly The nearest known star (other than the Sun), Proxima Centauri, is about 4.22 light-years away.[6][7]
103 26×103 ly The center of our galaxy, the Milky Way, is about 8 kiloparsecs away.[8][9]
100×103 ly The Milky Way is about 100,000 light-years across.
106 2.5×106 ly The Andromeda Galaxy is approximately 2.5 megalight-years away.
3.14×106 ly The Triangulum Galaxy (M33), at 3.14 megalight-years away, is the most distant object visible to the naked eye.
59×106 ly The nearest large galaxy cluster, the Virgo Cluster, is about 59 megalight-years away.
150×106 - 250×106 ly The Great Attractor lies at a distance of somewhere between 150 and 250 megalight-years (the latter being the most recent estimate).
109 1.2×109 ly The Sloan Great Wall (not to be confused with the Great Wall) has been measured to be approximately one gigalight-year distant.
46.5×109 ly The comoving distance from the Earth to the edge of the visible universe is about 46.5 gigalight-years in any direction; this is the comoving radius of the observable universe. This is larger than the age of the universe dictated by the cosmic background radiation; see size of the universe: misconceptions for why this is possible.

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

 1. "The IAU and astronomical units". International Astronomical Union. Retrieved 2008-07-05. 
 2. IAU Recommendations concerning Units
 3. Astronomical Constants page K6 of the Astronomical Almanac.
 4. IERS Conventions (2003), Chapter 1, Table 1-1.
 5. NASA pressrelease (05-131) 2005-05-24: Voyager Mission Operations Status Report Week Ending March 9, 2007
 6. NASA: Cosmic Distance Scales - The Nearest Star
 7. Proxima Centauri (Gliese 551), Encyclopedia of Astrobiology, Astronomy, and Spaceflight
 8. F. Eisenhauer, et al., "A Geometric Determination of the Distance to the Galactic Center" (pdf, 93KB), Astrophysical Journal 597 (2003) L121-L124
 9. McNamara, D. H., et al., "The Distance to the Galactic Center" (pdf, 298KB), The Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 112 (2000), pp. 202–216.