ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸਿਸਟਮ) ਕਿਸੇ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰ ਅੰਤਰ-ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੰਗਠਿਤ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ[1] ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

A schematic representation of a closed system and its boundary

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ