ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਅਵਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀ ਓਹਮ (Ω) ਵਿੱਚ ਮਿਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਬਨ, ਫਿਲਮ, ਵਾਇਰਵਾਉਂਡ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੁਚਾਲਕ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਥਰਮਿਸਟਰ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਘੱਟਦਾ ਜਾਂ ਬਢਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਰਿਅਬਲ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸੇਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਵਲੋਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਾਨਿਇਤ: ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੇੜੇ-ਨੇੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥੋਡਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਰੰਗ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਟੋਲੇਰੰਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਰੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਤਾਪਮਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾੳੁਂਦੇ ਹਨ। ਰੰਗ ਕੋਡਿੰਗ ਨਿਮਨ ਤਰੀਕੇ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

 • ਕਾਲ਼ਾ: 0 (Black)
 • ਭੂਰਾ: 1 (Brown)
 • ਲਾਲ: 2 (Red)
 • ਸੰਤਰੀ: 3 (Orange)
 • ਪੀਲਾ: 4 (Yellow)
 • ਹਰਾ: 5 (Green)
 • ਨੀਲਾ: 6 (Blue)
 • ਬੈਂਗਣੀ: 7 (Violet)
 • ਸਲੇਟੀ: 8 (Gray)
 • ਸਫ਼ੈਦ: 9 (White)

ਟੋਲੇਰੰਸ ਕਲਰ

 • ਸੁਨਹਿਰਾ: 5 %
 • ਸਿਲਵਰ: 10 %
 • ਰੰਗਹੀਨ: 20 %

ਇਸ ਰੰਗ ਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ: B B ROY Great Britain Very Good Wife। ਹੁਣ ਮੰਨੋ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਰੰਗ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ ਪੀਲਾ, ਲਾਲ, ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਲਈ ਨੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਪੀਲੇ ਲਈ 4, ਲਾਲ ਲਈ 2, ਸੰਤਰੀ ਲਈ 3 ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ + / - 10 % ਟੋਲੇਰੰਸ।

ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਅੰਕ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਅੰਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਲਗਾ ਦਿਓ (x 10 ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਤੀਜੀ ਗਿਣਤੀ)। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ 42000 ਓਹਮ ਜਾਂ 42 ਕਿੱਲੋ ਓਹਮ (KΩ)। + / - 10 % ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 42000 - 4200 Ω (42000 x 10 %) ਵਲੋਂ 42000 + 4200 Ω (42000 x 10 %) ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ 37800 Ω ਵਲੋਂ 46200 Ω ਦੇ ਵਿੱਚ।

ਓਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿ ਰੰਗ ਕੋਡਿੰਗ ਬੈਗਨੀ, ਨੀਲਾ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ 76 Ω (ਬੈਗਨੀ = 7, ਨੀਲਾ = 6 ਅਤੇ 10 ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀ 0 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 76 x 1 = 76 Ω