ਪ੍ਰੇਜ਼ੀਓਡੀਮੀਅਮ

(ਪ੍ਰਾਜ਼ੀਓਡੀਮੀਅਮ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਪ੍ਰੇਜ਼ੀਓਡੀਮੀਅਮ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ Pr ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਸੰਖਿਆ 59 ਹੈ।