ਪ੍ਰੋਕ੍ਰਾਸਟ੍ਰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪ੍ਰੋਕ੍ਰਾਸਟ੍ਰੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਘਟ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ