ਪੰਡੋਰਾ (ਯੂਨਾਨੀ: Πανδώρα, πᾶν, ਪੈਨ,ਯਾਨੀ "ਸਰਬ" ਅਤੇ δῶρον, ਡੋਰੋਨ, ਯਾਨੀ "ਉਪਹਾਰ", ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਹੋਇਆ "ਸਰਬ ਵਰੋਸਾਈ", ਜਾਂ "ਸਰਬ-ਦਾਤਾ"[1]) ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਊਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਿਫ਼ਾਇਸਤੋਸ ਅਤੇ ਐਥੀਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਜੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਹਿਫ਼ਾਇਸਤੋਸ ਨੇ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੁਤਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਫ਼ਰੋਦੀਤੀ ਨੇ ਪੰਡੋਰਾ ਨੂੰ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹਿਕਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਸਿਖਾਈ। ਐਥੀਨੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇਸ ਪੁਤਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ।

Pandora (1861), by Pierre Loison (1816–1886)

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
  1. ਫਰਮਾ:LSJ, ਫਰਮਾ:LSJ; Evelyn-White, note to Hesiod, Works and Days Schlegel and Weinfield, "Introduction to Hesiod" p. 6; Meagher, p. 148; Samuel Tobias Lachs, "The Pandora-Eve Motif in Rabbinic Literature", The Harvard Theological Review, Vol. 67, No. 3 (Jul., 1974), pp. 341-345.