ਪੱਬੀ ਜਾਂ ਪਠਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜਨੁਮਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ ਪੱਧਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ।

ਅਸਮਾਨ ਵਿਚਲਾ ਟਾਪੂ, ਕੈਨੀਅਨਲੈਂਡਜ਼ ਕੌਮੀ ਪਾਰਕ