ਰੰਗਦਾਰ ਡੱਬੇ ਸਮੇਤ ਤਤਕਰੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ

ਸੋਧੋ

{{legend|ਰੰਗ|ਲਿਖਤ/ਲੇਬਲ|outline=outline color|border=css border}}

color is passed to the css background-color property of the color box. The optional outline parameter is the color of the outline around the box. If you need to customize the border further, you can use the border argument, which overrides the outline argument and sets the css description (e.g. 1px solid #aaa) of the border that will be drawn around the box.

ਮਿਸਾਲ

ਸੋਧੋ

ਮਿਸਾਲ ਲਈ [[File:Map-Francophone World.svg|250px|thumb|{{legend|#006aFF|ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ}} {{legend|#8ec3ff|ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ}} {{legend|#00ff00|ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੋਲੀ ਹੈ}}]] ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ:

     ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ      ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ      ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੋਲੀ ਹੈ