ਫ਼ਰਗਨਾ ਵਾਦੀ

ਵਾਦੀ

ਉਜ਼ਬੇਕੀਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ