ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ਼ - ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮ (formula) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤੀਏ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੰਖਿਪਤ ਤਰੀਕੇ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸਾਇਨਿਕ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਜਾਂ ਯੋਗਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਥੱਲੇ ਲਿੱਖੇ ਹਨ-