ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ।

ਚਿੰਨ੍ਹਸੋਧੋ


ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆੰਸੋਧੋ