ਜ਼ੋਰ

ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ
(ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਖੜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ