ਫੌਰਸ ਇੰਡੀਆ ਫੌਰਮੂਲਾ ਵਨ ਰੇਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ।

2011 ਵਿੱਚ ਫੌਰਸ ਇੰਡੀਆ