ਡੀ ਐੱਨ ਏ ਅਣੂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਬਣਾਵਟ ਕਿਸੇ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਨਾਲੀ, ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ।