ਬਬੂਨ ਅਫ਼ਰੀਕਾ 'ਤੇ ਅਰਬ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ | ਇਸ ਦਿਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ |

ਬਬੂਨ (Papio hamadryas)
ਆਲਿਵ ਬਬੂਨ ਮਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਾ


ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ