ਬਬੂਨ (Papio hamadryas)

ਬਬੂਨ ਅਫ਼ਰੀਕਾ 'ਤੇ ਅਰਬ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ | ਇਸ ਦਿਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ |

ਆਲਿਵ ਬਬੂਨ ਮਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਾ


ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ