ਬਰਾਮਦ ਇਸਤਲਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਘੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਲ-ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਹੈ।[1] ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ।

  1. Joshi, Rakesh Mohan, (2005) International Marketing, Oxford University Press, New Delhi and New York ISBN 0-19-567123-6