ਬਰਿਸਟਲ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ

ਬਰਿਸਟਲ ਸ਼ੇਕਸਪਿਅਰ ਵੱਡਾ ਉਤਸਵ 2004 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਬਰਿਸਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰੀ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰੰਪਰਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪਾਰੰਪਰਕ ਥਿਏਟਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਰਸ਼ ਆਜੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਥਿਏਟਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ . ਤਿਉਹਾਰ ਬਰੀਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਅਵਸਾਇਕ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਸ਼ੇਕਸਪਿਅਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ . [ 1 ] ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਰੀਟੇਨ ਭਰ ਵਲੋਂ, ਸੱਤ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਰਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਯੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਥਿਏਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਲਿਆ ਲੜੀ ਲਈ ਮੇਜਬਾਨ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ .