ਬ੍ਰਿਹਦਰਥ, ਸ਼ਤਧਨਵਨ ਮੌਰਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਰਾਜ 187 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 180 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰ ਪੁਸ਼ਿਆਮਿੱਤਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਹਦਰਥ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਉਭਰਿਆ ਜਿਸਨੂੰ "ਸ਼ੁੰਗਾ ਰਾਜਵੰਸ਼" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਹਦਰਥ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਾਟਲੀਪੁਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬ੍ਰਿਹਦਰਥ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। "ਸੀਲੋਨੀਜ਼ ਬੋਧੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਹਦਰਥ ਨੇ ਗ੍ਰੀਕੋ-ਬੈਕਟਰੀਅਨ ਰਾਜੇ ਡੇਮੇਟ੍ਰੀਅਸ ਦੀ ਧੀ ਬੇਰੇਨੀਕੇ (ਪਾਲੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਰਨਾਕਸੀ) ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।"