ਕੰਗਰੋੜਧਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ:mucus (/m[invalid input: 'ju:']kəs/ MYOO-kəss; adjectival form: "mucous") ਮੂਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂਬ੍ਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸਣ ਵਾਲਾ ਚਿਪਚਪਾ ਤਰਲ ਹੈ।[1]

Mucous cells on the stomach lining

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੋਧੋ

  1. "What's a Booger?". KidsHealth.