ਕੰਗਰੋੜਧਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ:mucus (/mjuːkəs/ MYOO-kəss; adjectival form: "mucous") ਮੂਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂਬ੍ਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸਣ ਵਾਲਾ ਚਿਪਚਪਾ ਤਰਲ ਹੈ।[1]

Mucous cells on the stomach lining

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

  1. "What's a Booger?". KidsHealth.