ਬਲਿਸਟਿਕਸ (Balistics) ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਕਸ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਾਗਣ, ਉੜਾਨ, ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ।

Trajectories of three objects thrown at the same angle (70°). The black object doesn't experience any form of drag and moves along a parabola. The blue object experiences Stokes' drag, and the green object Newtonian drag.

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ