ਬਾਬਾ ਯਾਗਾ ਸਲੈਵਿਕ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁੜੇਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭਿਅੰਕਰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਬੁੜੀ ਔਰਤ ਹੈ।