ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬਲਤਸਤਾਨ (ਬੁਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੁਲਤੀਓਲ) ਇੱਕ ਕਦੀਮ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਤਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹਦਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ