ਬਾਲੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਂਨਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਗਰੀਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਇਹ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਪੁਤੱਰ ਸਨ।