ਬਾਲੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਗਰੀਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਇਹ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਪੁਤੱਰ ਸਨ।