ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਸੋਧੋ

           
ਵੋਲਟੇਜ
ਸਰੋਤ
ਕਰੰਟ
ਸਰੋਤ
ਕੰਟਰੋਲੜ
ਵੋਲਟੇਜ
ਸਰੋਤ
ਕੰਟਰੋਲੜ
ਕਰੰਟ
ਸਰੋਤ
ਸਿੰਗਲ
ਸੈੱਲ
ਬੈਟਰੀ

ਗਰਾਊਂਡਜ਼ਸੋਧੋ

     
ਸਿਗਨਲ
ਗਰਾਉਂਡ
ਚੈਂਸ਼ਿਸ
ਗਰਾਉਂਡ
ਅਰਥ
ਗਰਾਉਂਡ

ਰਜਿਸਟਰਜ਼ਸੋਧੋ

     
ਰਜਿਸਟਰ ਵੈਰੀਏਬਲ
ਰਜਿਸਟਰ
ਪੋਟੈੱਨਟੀਓਮੀਟਰ

ਕਪੈਸੀਕੇਟਰਸੋਧੋ

     
 
 
 
ਕਪੈਸੀਕੇਟਰ
ਪੋਲਾਰਾਈਜ਼ੜ
ਕਪੈਸੀਕੇਟਰ
ਵੈਰੀਏਬਲ
ਕਪੈਸੀਕੇਟਰ

ਟਰਾਸਫਾਰਮਰਜ਼ਸੋਧੋ

             
ਏਅਰ-ਕੋਰ
ਟਰਾਸਫਾਰਮਰ
ਆਈਰਨ-ਕੋਰ
ਟਰਾਸਫਾਰਮਰ
ਸੈਂਟਰ-ਟੈਂਪੜ
ਟਰਾਸਫਾਰਮਰ
ਆਟੋਟਰਾਸਫਾਰਮਰ ਟਿਕਲਰ ਕੋਆਇਲ ਸਟੈੱਪ-ਅਪ ਸਟੈੱਪ-ਡਾਉਨ

ਡਾਇਓਡਜ਼ਸੋਧੋ

       
ਡਾਇਓਡ ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ ਜੈੱਨਰ
ਡਾਇਓਡ
ਸਕੋਟਟਕੀ
ਡਾਇਓਡ

ਟਰਾਸਿਸਟਰਜ਼ਸੋਧੋ

      ਪੀ-ਚੈਨਲ
      ਐੱਨ-ਚੈਨਲ
  ਪੀ.ਐੱਨ.ਪੀ
  ਐੱਨ.ਪੀ.

ਸਵਿੱਚਾਂਸੋਧੋ

   
ਖੁੱਲਾ ਸਰਕਟ ਬੰਦ ਸਰਕਟ