ਬੀਅਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ, ਚਾਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ।ਬੀਅਰ ਵਿੱਚ 4% ਤੋਂ 6% ਤੱਕ ਅਲਕੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਬੀਅਰ ਪੱਬ ਕਲਚਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਕੇਨ

ਸੋਧੋ