ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਧੀ

ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਾਡਲੀ ਸਨ।

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ