ਬੇਰੋਕ ਰਸਾਈ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਐਕਸੈਸ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: "Open access"; OA) ਤੋਂ ਭਾਵ ਖੋਜ ਉਪਜ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਉਪਜ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਸਾਲੇ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਰਚੇ, ਥੀਸਸ,[2] ਬੁੱਕ ਚੈਪਟਰਜ਼,[3] ਅਤੇ ਮੋਨੋਗਰਾਫ਼[4] ਆਦਿ।

 ਬੇਰੋਕ ਰਸਾਈ ਲੋਗੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਫਿਸ਼ਿਅਲ ਲੋਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਗੋ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।[1]

ਬੇਰੋਕ ਰਸਾਈ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਮੁਫ਼ਤ ਬੇਰੋਕ ਰਸਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰਸਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬੇਰੋਕ ਰਸਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।[5] ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਕਸਰ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਕਾਮਨਜ਼ ਲਸੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।[6] ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਰਸਾਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਾਦ ਬੇਰੋਕ ਰਸਾਈ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਰਸਾਈ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. "Downloads".
  2. Schöpfel, Joachim; Prost, Hélène (2013).
  3. Suber, Peter.
  4. Meredith Schwartz (April 13, 2012).
  5. Suber, Peter. 2008."
  6. Suber 2012, pp. 68–69