ਬੇ (ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ Б ਛੋਟਾ б) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।