"ਬੋਧੀਸਿੱਖ" or in short "ਬੋਧੀ" ਦਾ ਅਰਥ

ਬੁੱਧ ਮੰਨਣਆਲ਼ੇ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਆਖਿਆ ਜਾੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਬੋਧੀ ਦਾ ਦੁੱਜਾ ਅਰਥ ਨਿਮਣਲਿਖਿਤ ਹੈ।

"One who is Enlightened with Deep Knowledge while searching the Truth ਅਰਥਾਤ ਨਾਨਕਮਤਾਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀਸਿੱਖ (Natural Learner) ਯਾ ਖੋਜੀਸਿੱਖ (Research Student of Nature) ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੌਰਾਣ ਸੱਚੇ ਡੂੰਘੇ ਗਿਆਣ ਵਿੱਚ ਐਨਲਾਈਟੈਂਡ ਸ਼ਕਸ ਹੋਵੇ ਓਨੂ ਬੋਧੀਸਿੱਖ or in short ਬੋਧੀ ਆਖਿਆ ਜਾੰਦਾ ਹੈ।"

ੳਪਰੋਰਤ ਅਰਥ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁੱਧ ਨੂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀਸਿੱਖ (Natural Learner) ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਬੋਧੀਸਿੱਖ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬੋਧੀਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀਸਿੱਖ (Natural Learner) ਅਤੇ ਖੋਜੀਸਿੱਖ (Research Student of Nature) ਹੋੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਡੂੰਘੇ ਗਿਆਣ ਵਿੱਚ ਐਨਲਾਈਟੈੰਡ ਸ਼ਕਸ ਹੋਵੇ।

ਬੋਧੀਰੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ Bodhi Tree 🌳 ਹੁੰਦਾ ਹੈ।