ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥ

(ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਰੰਥ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਟ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁੱਗਾਂ ਲਈ ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੇਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਵਿਵਰਣ, ਵਿਆਖਿਆ ਆਦਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।