ਇਹ ਇੱਕ ਨਛੱਤਰ ਹੈ। ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਰਨੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨਛੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ੁਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਭਰਨੀ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋ ਆਰਾਮ ਲੋਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਰਵੋਪਰਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਤਰੰਗਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਲਗਾਉ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਭਰਨੀ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਜਾਤਕ ਉਰਜਾ ਵਲੋਂ ਪਰਿਪੂਰਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ, ਚਿਤਰਕਲਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦ੍ਰੜ ਨਿਸ਼ਚਈ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਜਾਤਕ ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਠਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੰਨ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਲੋਂ ਸੁਲਝਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਲੋਂ ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਭਰਨੀ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਲਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਵਿਲਾਸਿਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਲਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯਾਸਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂਵਸਤੁਵਾਂਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਵੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਕੇ ਰਹਿਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਜਾਦ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਸ਼ਟਿਕੋਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦਿਖਾਵਾ ਅਤੇ ਪਖੰਡ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੌਲਤੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਲੋਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਣਵੰਤੀ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।